Thứ của mình người khác lấy mất, ông trời sẽ trả lại cho